РАЗГОВОРНИ ЈЕЗИК У РОМАНУ СТИЛСКЕ ВЕЖБЕ РЕМОНА КЕНОА И ЊЕГОВ ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК

Authors

  • Наташа Живић

Keywords:

лексика, разговорни језик, француски језик, српски језик

Abstract

У овом раду пажњу усмеравамо на лексику француског разговорног језика, као својственог чиниоца сваког функционалног стила, присутну у роману Ремона Кеноа Стилске вежбе (Raymond Queneau, Les exercices de style, 1947, Paris: Gallimard) и њен превод на српски језик (Remon Keno, Stilske vežbe, 2008, Beograd: Paideia, prevodilac Danilo Kiš).
Истраживање се одвија у неколико етапа. Најпре испитујемо да ли ексцерпирани лексички елементи из оригинала (именице, придеви, глаголи/глаголске конструкције, прилози) разговорног језика добијају преводне еквиваленте који припадају такође разговорном језику. Затим сагледавамо којим се преводилачким механизмима преводилац служи како би пренео разговорни дух оригиналне слике. Преводилачке технике којима описујемо пренос лексичких елемената јесу оне које је саставио британски теоретичар Питер Њумарк (Peter Newmark, Textbook of Translation, 1988), ослањајући се на поставку канадских лингвиста Жан-Пола Винеа и Жана Дарбелнеа (Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, 1977).
Полазећи од претпоставке да ће лексика разговорног француског регистра у великој мери бити пренета еквивалентима идентичног регистра, односно разговорног функционалног стила српског језика, долазимо до резултата који нам потврђују полазиште, али исто тако и упућују на то да у се у циљном језику појављују преводни еквиваленти који не припадају разговорном језику.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ANDRIĆ 2005: ANDRIĆ, Dragoslav. Dvosmerni rečnik srpskog žargona i žargona srodnih reči i izraza. Drugo, znatno dopunjeno izdanje. Beograd: Zepter Book World Dragoslav Andrić, 2005. [orig.] АНДРИЋ, Драгослав. Двосмерни речник српског жаргона и жаргона сродних речи и израза. Друго, знатно допуњено издање. Београд: Zepter Book World Драгослав Андрић, 2005.

BUGARSKI 2003: BUGARSKI, Ranko. Žargon. Lingvistička studija. Beograd: Biblioteka XX vek, 2003.

BUGARSKI 2005: BUGARSKI, Ranko. Jezik i kultura. Beograd: Biblioteka XX vek, 2005.

GADE 2007 : GADET, Françoise. La variation sociale en français. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris : Orphys, 2007.

GREVIS, GOS 2008: GREVISSE, Maurice et André Goosse. Le bon usage. Grammaire française 14ème édition. Bruxelles : De Boeck/Duculot, 2008.

JOVANOVIĆ 2017: JOVANOVIĆ, Ivan. „Vulgarizmi u diskursu telefonskih razgovora: jedan primer iz ruralne sredine”. Opscena leksika u srpskom jeziku. Zbornik radova sa istoimenog naučnog skupa. Priredila Jordana Marković, Filozofski fakultet Niš (2017): 75–96. [orig.] ЈОВАНОВИЋ, Иван. „Вулгаризми у дискурсу телефонских разговора: један пример из руралне средине”. Опсцена лексика у српском језику. Зборник радова са истоименог научног скупа. Приредила Јордана Марковић, Филозофски факултет Ниш (2017): 75–96.

KATNIĆ-BAKARŠIĆ 1999: KATNIĆ-BAKARŠIĆ, Marina. Lingvistička stilistika. Budapest: Open Society Institute, Center for Publishing Development, Electronic Publishing Program, 1999.

IGNJATOVIĆ 2015: IGNJATOVIĆ, Nataša. „O nekim glasovnim promenama u francuskom razgovornom jeziku i o njihovom prenošenju u srpski jezik”. Jezik i književnost u kontaktu i diskontaktu. Tematski zbornik radova sa naučnog skupa „Nauka i savremeni univerzitet 4”. Glavni i odgovorni urednik Bojana Dimitrijević. Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu (2015): 343–356. [orig.] ИГЊАТОВИЋ, Наташа. „О неким гласовним променама у француском разговорном језику и о њиховом преношењу у српски језик”. Језик и књижевност у контакту и дисконтакту. Тематски зборник радова са научног скупа „Наука и савремени универзитет 4”. Главни и одговорни уредник Бојана Димитријевић. Филозофски факултет Универзитета у Нишу (2015): 343–356.

LOPEZ MONTAGUT 2011 : LÓPEZ MONTAGUT, Aina. « Sur « Les exercices de style » de Raymond Queneau. » Les traductions vieillissent-elles ?. International symposium organized by Université Paris Sorbonne – Paris IV. Colegio de

España, Paris. (10-12 Octobre 2011) : 1-21.

NJUMARK 1988: NEWMARK, Peter. Textbook of Translation. New York: Prentice Hall International ELT, 1988.

PUTANEC 2003: PUTANEC, Valentin. Francuskо-hrvatski rječnik. Zagreb: Školska knjiga, 2003.

RADOVANOVIĆ 1986: RADOVANOVIĆ, Milorad. Sociolingvistika. Novi Sad: Dnevnik, Književna zajednica Novog Sada, 1986.

RADUSIN 2006: RADUSIN, Nataša. „Afereza, sinkopa i apokopa u razgovornom francuskom i srpskom jeziku”. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXI (2006): 411-425.

SILIĆ 2006: SILIĆ, Josip. Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput, 2006.

SINDIČIĆ SABLJO 2018: SINDIČIĆ SABLJO, Mirna. „Kako prevoditi suvremeni francuski žargon? Traduktološka analiza hrvatskog prijevoda romana Volim sutra Faize Guene”. A journal of literature, culture and literary translation, 8 (2018), 2: 1–26.

SOKOLIJA 2002: SOKOLIJA, Alma. « Études constrastives des argot de Sarajevo et de Paris. Aspects méthodologiques. » Presses Universitaires de France / La linguistique. 2002/1 Vol. 38 (2002) : 99-112.

SOKOLIJA 2014: SOKOLIJA, Alma. L’argot parisien et l’argot Sarajevien avec les dictionnaires. Description et comparaion historiques, linguistiques et sociolinguistiques.<http://www.ff-eizdavastvo.ba/Books/l%E2%80%99Argot_pa�-

risien_et_l%E2%80%99argot_sarajevien_avec_les_dictionnaires.pdf> 1. X 2020.

STANOJČIĆ, POPOVIĆ 2004: STANOJČIĆ, Živojin i Ljubomir POPOVIĆ. Gramatika srpskog književnog jezika. Beograd: ZUNS, 2004. [orig.] СТАНОЈЧИЋ, Живојин и Љубомир, ПОПОВИЋ. Граматика српског књижевног језика. Београд: ЗУНС, 2004.

TLFi: Le Trésor de la langue française informatisé. <http://atilf.atilf.fr/tlf.htm>.

TOŠOVIĆ 2002: TOŠOVIĆ, Branko. Funkcionalni stilovi. Beograd: Beogradska knjiga, 2002. [orig.] ТОШОВИЋ, Бранко. Функционални стилови. Београд: Београдска књига, 2002.

VINE, DARBELNE 1977: VINAY, Jean et Jean-Paul DARBELNET. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris: Didier, 1977.

VUJANIĆ, GORTAN-PREMK i dr. 2007: VUJANIĆ, Milica i Darinka GORTANPREMK, Milorad Dešić, Rajna Dragićević, Miroslav Nikolić, Ljiljana Nogo, Vasa Pavković, Nikola Ramić, Rada Stijović, Milica Tešić, Egon Fekete. Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, 2007. [orig.] ВУЈАНИЋ, Милица и Даринка ГОРТАН-ПРЕМК, Милорад Дешић, Рајна Драгићевић, Мирослав Николић, Љиљана Ного, Васа Павковић, Никола Рамић, Рада Стијовић, Милица Тешић, Егон Фекете. Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, 2007.

(RQf): QUENEAU 1947 : QUENEAU, Raymond. Les exercices de style. Paris: Gallimard, 1947. http://www.desmotsetdesidees.fr/medias/files/exercices-de-style.pdf> 1. II 2021.

(RKs): KENO 2008 : KENO, Remon. Stilske vežbe. Prevod Danilo Kiš. Beograd: Paidea, 2008.

Downloads

Published

2021-06-16