MORBUS JOCOSUS ET MEDICUS RIDENS : МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА У СРПСКОМ ПРЕВОДУ ГАРГАНТУЕ И ПАНТАГРУЕЛА

Authors

  • Татјана Ђурин

Keywords:

Рабле, Винавер, медицина, делимичан превод, традуктологија

Abstract

У раду се разматрају улога и значај медицине у књижевном делу Франсоа Раблеа (који је био и лекар) кроз традуктолошку анализу српских преводних еквивалената за Раблеове медицинске термине. Медицина је, како сматра Бахтин, била веома популарна међу хуманистима, а Рабле јој је у свом роману дао сопствени печат кроз бављење венеричним болестима и шаљиву анатомију понекад оличену у готово бесконачним набрајањима делова људског тела, гротескно изобличених, преувеличаних. Имајући у виду Раблеов однос према медицини и људском телу, те Њумаркове и Берманове ставове о превођењу техничких термина, у раду се анализира преводилачки поступак делимичног превода (најчешће промена језичког регистра), којим се служи српски преводилац, Станислав Винавер, са циљем да се провери да ли овај преводилачки поступак, у традуктологији често сматран недовољним, неадекватним, може да у циљном језику и култури оживи Раблеову веселу медицину, његовог и насмејаног лекара, односно да код читаоца из циљне културе изазове смех којем Рабле, и озбиљно, приписује терапеутску улогу.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АNTONIOLI 1976: Antonioli, Roland. „Rabelais et la médicine“. Études rabelaisiennes XII, 1976.

BAHTIN 1978: Bahtin, Mihail. Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse. Prev. Ivan Šop i Tihomir Vučković. Beograd: Nolit, 1978.

BERMAN 2004: Berman, Antoan. Prevođenje i slovo ili konačište za dalekog. Beograd: RAD/AAOM, 2004.

ĐURIN 2006: ĐURIN, Tatjana. „Potop od jezika ili krparenje – povodom prvog prevoda celokupnog Rablea“. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 31 (2006): str. 145-153. [orig.] Ђурин, Татјана. „Потоп од језика или крпарење – поводом првог превода целокупног Раблеа“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 31 (2006): стр.145-153.

ĐURIN 2009: ĐURIN, Tatjana. „Vinaverovska jukstapozicija – poetska prevodiočeva beleška“. Primenjena lingvistika, 10 (2009): str. 311-318. [orig.] Ђурин, Татјана. „Винаверовска јукстапозиција – поетска преводиочева белешка“. Примењена лингвистика, 10 (2009): стр. 311-318.

JOVANOVIĆ 2015: JOVANOVIĆ, Ivan. „De l’aspect morphologique et sémantique du lexique obscène en français et en serbe“. Les études françaises aujourd’hui. Faculté de philologie de l’Université de Belgrade: str. 157-166.

JOVANOVIĆ 2016: JOVANOVIĆ, Ivan. „O semantičkom aspektu seksualnog čina u francuskom i srpskom jeziku. Jezik, književnost, značenje. Filozofski fakultet u Nišu: str. 243-255. [orig.] ЈОВАНОВИЋ, Иван. „О семантичком аспекту сексуалног чина у француском и српском језику“. Језик, књижевност, значење. Филозофски факултет у Нишу: стр. 243-255.

KARADŽIĆ 1969: KARADŽIĆ, Vuk Stefanović. Srpski rječnik. Beograd: Nolit, 1969. [orig.] КАРАЏИЋ, Вук Стефановић. Српски рјечник. Београд: Нолит, 1969.

KOSTIĆ 1981: KOSTIĆ, Aleksandar (ur.). Medicinski leksikon. Beograd, Zagreb: Medicinska knjiga, 1981.

LAZAR 1993: Lazard, Madelaine. Rabelais l’humaniste. Paris: Hachette, 1993.

NJUMARK 1995: Newmark, Peter. A Textbook of Translation. Hemel Hempstead, Hertfordshire: Pheonix ELT, 1995.

VILIJAMS 2006: Williams, „Alison. Sick Humour, Healthy Laughter: The Use of Medicine

in Rabelaiss Jokes“. The Modern Language Review 101/3 (2006): str. 671-681.

VINAVER M. 1997: VINAVER, Milica. „Polemika o prevodu Rablea“. Almanah Vinaver, 1 (1997): str. 36-37. [orig.] Винавер, Милица. „Полемика о преводу Раблеа“. Алманах Винавер, 1 (1997): стр. 36-37.

VINAVER S. 1997: VINAVER, Stanislav. „Ne sutor ultra crepidam, Povodom kritike na moj prevod Rablea“. Almanah Vinaver, 1 (1997): str. 31-35. [orig.] Винавер, Станислав. „Ne sutor ultra crepidam, Поводом критике на мој превод Раблеа“. Алманах Винавер, 1 (1997): стр. 31-35.

VINJA 1951: Vinja, Vojmir. „O jeziku i stilu Rabelaisovu i o novom prijevodu Gargantue i Pantagruela“. Republika-časopis za književnost i umjetnost, 2 (1951): str. 184-193.

RABLE 2000: RABLE, Fransoa. Gargantua i Pantagruel, tom I i II. Prev. Stanislav Vinaver. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000. [orig.] РАБЛЕ, Франсоа. Гаргантуа и Пантагруел, том I и II. Прев. Станислав Винавер. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000.

RABLE 1995: Rabelais, François. OEuvres complètes. Éd. Guy Demerson. Paris: Seuil, 1995.

Downloads

Published

2021-06-16