УЛОГА ПОЈМОВНЕ МЕТАФОРЕ ПУТОВАЊА У ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИЈИ ЛЕКСЕМЕ ПУТ НА ПЛАНУ РУСКОГ, СРПСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Authors

  • Емилија Јовић

Keywords:

фразеологизми, појмовна метафора, пут, сликовне схеме, фразеолошка слика света, концептуална анализа

Abstract

У раду истражујемо основне принципе развијања појмовне метафоре ПУТОВАЊА на материјалу лексеме пут у саставу фразеолошких јединица у руском, српском и енглеском језику. Циљ нашег истраживања представља утврђивање сличности и разлика између анализираних метафоричних израза у сва три језика. Као теоријски оквир послужила нам је теорија појмовне метафоре и сликовних схема, док се методолошки ослањамо на контрастивни метод у анализи. Полазећи од претпоставке да је концептуализација појма пут врло слична у истраживаним језицима, утврдили смо да је највећи број ексцерпираних фразеолошких јединица у сва три језика у кореспондентном или еквивалентном односу.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АPRESJAN 1993: APRESJAN, Jurij Derenikovič. Metafora v semantičeskom predstavlenii emocij. Izdatelstvo RAN, Voprosi jazikoznanija Moskva: 1993. [orig] АПРЕСЯН, Юрий Дереникович. Метафора в семантическом представлении эмоций. Издательство РАН, Вопросы языкознания Москва: 1993.

ARUTJUNOVA 1999: ARUTJUNOVA, Nina Davidovna. Jazik i mir čeloveka. Jaziki ruskoj kulturi. Moskva: 1999. [orig] АРУТЮНОВА, Нина Давидовна. Язык и мир человека. Языки русской культуры. Москва: 1999.

VINOGRADOV 1977: VINOGRADOV, Viktor Vladimirovič. Ob osnovnih tipah frazeologičeskih jedinic v ruskom jazike. Nauka. Moskva: 1977. [orig] ВИНОГРАДОВ, Виктор Владимирович. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. Наука. Москва: 1977.

GREJDI 2007: GRADY, Joseph. Metaphor. in: The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics, Geeraerts D., Cuyckens H. (eds.), 188–194. Oxford University Press.4 New York: 2007.

DRAGIĆEVIĆ 2007: DRAGIĆEVIĆ, Rajna. Leksikologija srpskog jezika. Zavod za udžbenike. Beograd: 2007.

ĐORĐEVIĆ 1982: ĐORĐEVIĆ, Radmila. Uvod u kontrastiranje jezika. BU Filološki fakultet. Beograd: 1982.

KIBRIK 2015: KIBRIK, Aleksandar Jevgenjevič. Kognitivni podhod k jaziku. Jaziki slovjanskoj kulturi. Moskva: 2015. [orig] КИБРИК, Александр Евгеньевич. Когнитивный подход к языку. Языки словянской культуры. Москва: 2015.

KEVEČEŠ 2010: KӦVECSES, Zoltan. Metaphor: A Practical Introduction. 2nd edition. Oxford University Press. Oxford: 2010.

КLIKOVAC 2004: KLIKOVAC, Duška. Metafore u mišljenju i jeziku. Biblioteka XX vek. Beograd: 2004. [orig] КЛИКОВАЦ, Душка. Метафоре у мишљењу и језику. Библиотека XX век. Београд: 2004.

LEJKOF, DŽONSON 2004: LAKOFF, George. Metaphors We Live By. Basic Books. NY: 2004.

LEJKOF, ESPENSON i dr. 1991: LAKOF George., ESPENSON J., and Schwartz A. Master Metaphor List.University of California. Berkley: 1991.

MCGLONE 2007: MCGLONE, Matthew. What is the explanatory value of a conceptual metaphor?. Language & Communication 27(2). 2007.

MRŠEVIĆ-RADOVIĆ 1987: MRŠEVIĆ-RADOVIĆ, Dragana. Frazeološke glagolsko-imeničke sintagme u savremenom srpskohrvatskom jeziku. Filološki fakultet. Beograd: 1987. [orig] МРШЕВИЋ-РАДОВИЋ, Драгана. Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику. Филолошки факултет. Београд: 1987.

ОUKLI 2007: OAKLEY, Todd. Image Schemas. In D. Geeraerts and H. Cyckens (Eds.), The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics (pp. 214–235). Oxford: Oxford University Press: 2007.

STANOJEVIĆ 2009: STANOJEVIĆ, Mateusz-Milan. Konceptualna metafora u kognitivnoj lingvistici: pregled pojmova. Suvremena lingvistika, god. 68, br. 2. Zagreb: 2009.

DŽONSON 1987: JOHNSON, Mark. The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago and London: The University of Chicago Press. 1987.

RMS 2011: Rečnik srpskog književnog jezika. Matica srpska. Novi Sad: 2011. [orig] РМС, Речник српског књижевног језика. Матица српска. Нови Сад: 2011.

REČNIK SANU 2017: Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Institut SANU. Beograd: 2017. [orig] РЕЧНИК САНУ, Речник српскохрватског књижевног језика. Институт САНУ. Београд: 2017.

SLOVAR RUSKOGO JAZIKA 2010: Oniks, Mir i obrazovanie. Moskva: 2010. [orig] Словарь русского языка 2010. Оникс, Мир и образование. Москва: 2010.

FRAZEOLOŠKI REČNIK SRPSKOG JEZIKA 2012: Izdavačka kuća Prometej. Beograd: 2012. [orig] Фразеолошки речник српског језика 2012. Издавачка кућа Прометеј. Београд: 2012.

FRAZEOLOGIČESKI SLOVAR RUSKOGO JAZIKA 2014: Adelant. Moskva: 2014. [orig] Фразеологический словарь русского языка. Аделант. Москва: 2014.

Oxford Dictionary of Idioms, Second Edition. (2004). Oxford: Oxford University Press. Oxford English Dictionary. Second edition. (1989). Oxford: Oxford University Press.

Sophia Lubensky, Russian-English Dictionary of Idioms, Revised Edition, 2014, Yale University Press.

Downloads

Published

2021-06-16