КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА БРАКА И СРОДНИХ ПОЈМОВА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Authors

  • Ђорђе Шуњеварић

Keywords:

вербалне асоцијације, концептуализација, брак, појмовна метафора, српски језик

Abstract

Предмет рада је концептуализација појмова из лексичко-семантичког поља брак код студената Филозофског факултета у Нишу. Циљ је да се открије ментална слика о браку и сродним појмовима из перспективе младих путем испитивања метафоризације издвојених појмова. У истраживању је примењен асоцијативни метод. Као инструмент истраживања коришћен је асоцијативни тест у коме су ексцерпирани примери дати као стимулуси. Резултати теста представљени су квантитативно и квалитативно. Анализа показује да се код већине појмова појављују срећа, љубав, венчање, породица и поштовање као реакције испитаника. Издвојене су и доминантне концептуалне метафоре у грађи: БРАК ЈЕ ПУТОВАЊЕ, ПОРОДИЧНИ ДОМ ЈЕ ГНЕЗДО, БРАЧНИ ДРУГ ЈЕ ОСЛОНАЦ, БУРМА ЈЕ ОБРУЧ, МАТИЧАР ЈЕ СУДИЈА, НОВИ ЧЛАН ПОРОДИЦЕ ЈЕ ЖИВОТИЊА. Испитивање показује опречне ставове младих према браку, а као чешће истичу се позитивне реакције.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BROĆIĆ 2016: BROĆIĆ, Andrijana. „Asocijativni metod u ispitivanju konceptualizacije

ponosa”. Srpski jezik, XXI/1 (2016): 415–435. [orig.] БРОЋИЋ,

Андријана. „Асоцијативни метод у испитивању концептуализације

поноса”. Српски језик, XXI/1 (2016): 415–435.

DRAGIĆEVIĆ 2010a: DRAGIĆEVIĆ, Rajna. Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike, 2010. [orig.] ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна. Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике, 2010.

DRAGIĆEVIĆ 2010b: DRAGIĆEVIĆ, Rajna. Verbalne asocijacije kroz srpski jezik i kulturu. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost, 2010. [orig.] ДРАГИЋЕВИЋ, Рајна. Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу. Београд: Друштво за српски језик и књижевност, 2010.

JANJIĆ 2017: JANJIĆ, Marina. „Konceptualizacija ključnih pojmova u nastavi”. Metodički horizonti – odabrana poglavlja metodike nastave srpskog jezika i književnosti (2017): 84–98. [orig.] ЈАЊИЋ, Марина. „Концептуализација кључних појмова у настави”. Методички хоризонти – одабрана поглавља методике наставе српског језика и књижевности (2017): 84–98.

JANJIĆ, ČUTURA 2012: JANJIĆ, Marina i Ilijana ČUTURA. Prostor, vreme, društvo – susreti u jeziku. Jagodina: Pedagoški fakultet, 2012. [orig.] ЈАЊИЋ, Марина и Илијана ЧУТУРА. Простор, време, друштво – сусрети у језику. Јагодина: Педагошки факултет, 2012.

KEVEČEŠ 2002: KÖVECSES, Zoltán. Metaphor. A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2002.

KLIKOVAC 2004: KLIKOVAC, Duška. Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek, 2004.

LEJKOF, DŽONSON 1980: LAKOFF, George and Mark JOHNSON. Metaphors We Live By. Chicago, London: University of Chicago Press, 1980.

MILOŠEVIĆ 2017: MILOŠEVIĆ, Ivan. „Strukturiranje pojma hotelskog poslovanja na osnovu pojmova braka i rata/ratovanja na primeru idioma u poslovnom engleskom jeziku”. Hotel link: časopis za teoriju i praksu hotelijerstva, 29–30 (2017): 124–131.

NOVOKMET 2013: NOVOKMET, Slobodan B. „Konceptualizacija pojma bol u srpskom jeziku”. Književnost i jezik, LX/3–4 (2013): 407–419. [orig.] НОВОКМЕТ, Слободан Б. „Концептуализација појма бол у српском језику”. Књижевност и језик, LX/3–4 (2013): 407–419.

RISTIĆ 1999: RISTIĆ, Stana. „Kognitivne jedinice u strukturi koncepta reči duša u srpskom jeziku (model konceptualne analize leksičkog značenja)”. Konceptualizacija značenja reči duša u savremenom srpskom jeziku (1999): 133–144. [orig.] РИСТИЋ, Стана. „Когнитивне јединице у структури концепта речи душа у српском језику (модел концептуалне анализе лексичког значења)”. Концептуализација значења речи душа у савременом српском језику (1999): 133–144.

SLIJEPČEVIĆ 2012: SLIJEPČEVIĆ, Svetlana. „Konceptualizacija pojma savest u srp skom jeziku”. Naš jezik, 43/1–2 (2012): 63–76. [orig.] СЛИЈЕПЧЕВИЋ, Светлана. „Концептуализација појма савест у српском језику”. Наш језик, 43/1–2 (2012): 63–76.

STEVANOVIĆ 2015: STEVANOVIĆ, Maja. „Pojmovne metafore tajnog gosta u oblasti restoranske kritike”. Jezik, književnost, diskurs: jezička istraživanja (2015): 119–128.

VELJKOVIĆ STANKOVIĆ 2018: VELJKOVIĆ STANKOVIĆ, Dragana. „Konceptualizacija bola u srpskom jeziku”. Predavanja, 7 (2018): 159–171. [orig.] ВЕЉКОВИЋ СТАНКОВИЋ, Драгана. „Концептуализација бола у српском језику”. Предавања, 7 (2018): 159–171.

Downloads

Published

2021-06-16