МОГУЋНОСТИ ПРОУЧАВАЊА ДЈЕЛА СВЕТИСЛАВА МАНДИЋА У НАСТАВИ КЊИЖЕВНОСТИ

Authors

  • Нина Говедар

Keywords:

Светислав Мандић, поезија, сликарство, методика наставе књижевности, корелативна настава, контекстуално учење, критичко мишљење

Abstract

У раду се бавимо истраживањем оправданости увођења дјела Светислава Мандића у обавезни наставни програм предмета Српски језик и књижевност у гимназијама и средњим стручним школама. Оправданост његовог наставног проучавања поткрепљујемо разматрајући: књижевну вриједност дјела Светислава Мандића; могућност изучавања поезије у контексту Мандићевог живота и стваралаштва у домену сликарске умјетности, те његовог теоријског бављења историјом српске умјетности; могућност корелације са садржајима других предмета, укључујући и предмете који се баве изучавањем природних наука; компаративно тумачење дјела Светислава Мандића у контексту савремене српске књижевности/поезије. Циљ рада је да освијетлимо разлоге зашто поезија Светислава Мандића треба да се нађе у школским програмима и понудимо могуће наставне приступе.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AKCIONI PLAN 2019: Akcioni plan sprovođenja reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja I obrazovanja u Republici Srpskoj. https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk. 26. 12. 2020. Акциони план спровођењa реформских процеса у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској. https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk. 26. 12. 2020.

BEŽEN 2008: BEŽEN, Ante. Metodika, znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Profil, 2008.

GOVEDAR 2017: GOVEDAR, Nina. „Od Alije Đerzeleza do Mustafe Madžara. Intermedijalna sintetizacija likova“. Filolog, br. 16 ( 2017), str.: 233-245. [orig.] „Од Алије Ђерзелеза до Мустафе Маџара. Интермедијална синтетизација ликова“. Филолог, бр. 16 (2017), стр. 233-245.

JENSEN 2003: JENSEN, Eric. Super-nastava. Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje. Zagreb: Educa, 2003 .

KOLJEVIĆ 1991: KOLJEVIĆ, Nikola. Poezija (1945-1980): Pesnici lirske akcije. Sarajevo: Svjetlost, 1991. [orig.] КОЉЕВИЋ, Никола. Поезија (1945-1980): Песници лирске акције. Сарајево: Свјетлост, 1991

MARJANOVIĆ 1966: MARJANOVIĆ, Petar „Otići ili ostati: zapis o poeziji Svetislava Mandića“. Savremenik, knj. 24 (decembar 1966): 304-312.

NEDELJKOVIĆ 1961: NEDELJKOVIĆ, Dragan. „Svetislav Mandić, Milosno doba“. Putevi, br. 1 (juli 1961). Banja Luka: Novi glas, str. 72-75.

RADIČEVIĆ 1956: RADIČEVIĆ, Branko V. “Dva žuđenja: slikarstvo i poezija”, razgovor sa Svetislavom Mandićem. Duga, broj 542. godina 12 (22. April 1956).

Beograd: BIGZ, 1956. [orig.] РАДИЧЕВИЋ, Бранко В. “Два жуђења: сликарство и поезија”, разговор са Светиславом Мандићем. Дуга, број 542. година 12 (22. Април 1956). Београд: БИГЗ. 1956.

RADOVIĆ 1996: RADOVIĆ, Veljko. „Posvećeni obični trenuci“. Letopis Matice Srpske, knj. 458, sv. 6 (decembar 1996): str. 957-959. [orig.] РАДОВИЋ, Вељко. „Посвећени обични тренуци“. Летопис Матице српске, књ. 458, св. 6 (децембар 1996): стр. 957-959.

REĐEP 1961a: REĐEP, Draško. „Svetislav Mandić: Milosno doba“. Letopis Matice srpske, knj. 386, sv. 6 (1961), str. 511-512. [orig.] РЕЂЕП, Драшко. „Светислав Мандић: Милосно доба“. Летопис Матице српске, књ. 386, св. 6 (1961), стр. 511-512.

REĐEP 1961b: REĐEP, Draško. Književnost, knj. 104, sv. 11/12 (1961), str. 1960-1962. [orig.] РЕЂЕП, Драшко. Књижевност, књ. 104, св. 11/12 (1961), стр. 1960-1962.

ROSANDIĆ 2005: ROSANDIĆ, Dragutin. Metodika književnoga odgoja. Zagreb: Školska knjiga, 2005.

STRATEGIJA 2016: Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske za period 2016–2021. godine. https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk.26. 12. 2020. [orig.] Стратегија развоја образовања Републике Српске

за период 2016–2021. године. https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpk/. 26. 12. 2020.

ŠMULJA I MARIĆ 2019: ŠMULJA, Saša i Andreja MARIĆ. Toke od meesečine: poezija i eseji Svetislava Mandića. Banja Luka: Centar za srpske studije, 2019. [orig.] ШМУЉА, Саша и Андреја МАРИЋ. Токе од меесечине: поезија и есеји Светислава Мандића. Бања Лука: Центар за српске студије, 2019.

ŠVARC 2008: SCHWARZ, Daniel R. In defense of reading: teaching literature in twentyfirst century. Chichester: Wiley-Blackwell. 2008.

TESLA 2006: TESLA, Nikola. Članci. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. [orig.] ТЕСЛА, Никола. Чланци. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.

Downloads

Published

2021-06-16