ЕФИКАСНОСТ МИКРОНАСТАВЕ У РАЗВИЈАЊУ ПРАКТИЧНИХ АСПЕКАТА НАСТАВНИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТУДЕНАТА АНГЛИСТИКЕ

Authors

  • Радмила Бодрич

Keywords:

микронастава, иницијално образовање, практично искуство, рефлексивна пракса, студенти англистике, истраживање

Abstract

Микронастава, као саставни део иницијалног образовања будућих наставника страних језика, омогућава стицање практичних наставних искустава пре обављања саме школске праксе. Овај скраћени наставни формат помаже студентима ‒ будућим наставницима и рефлексивним практичарима ‒ да стекну основне наставне вештине и самопоуздање приликом подучавања, да у пракси примене усвојене теоријске принципе и наставне технике, да открију јаке и слабије стране својих наставних стилова и др. У оквиру скраћеног наставног сегмента студенти подучавају своје колеге самостално изабраним наставним темама, циљано посматрају и критички анализирају одређене аспекте практичне изведбе, и добијају конструктивну повратну информацију од наставника и својих колега.
Циљ овог рада јесте испитивање места и улоге микронаставе као искуствено-рефлексивне праксе у оквиру курса Методика наставе енглеског језика. За потребе рада спроведено је анкетно истраживање међу студентима треће године англистике како би се утврдила ефикасност микронаставе за развијање њихових почетних наставних вештина. На основу перцепције студената англистике покушаћемо да установимо на који начин и у којој мери овај облик рада може да им буде од помоћи да стекну практична искуства и вештине. Резултати спроведеног истраживања ће имати корисне педагошке импликације на потенцијално унапређење микронаставе, како би се студенти још ефикасније и темељније припремили за будућу школску праксу.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AMOBI 2005: AMOBI, Funmi. “Preservice teachers’ reflectivity on the sequence and consequences of teaching actions in a microteaching experience.” Teacher Education Quarterly, 32(1) (2005): pp. 115-130.

BEL 2007: BELL, Nancy. “Microteaching: What is it that is going on here?” Linguistics and Education, 18 (2007): pp. 24-40.

ARENDS 2000: ARENDS, Richard. Learning to Teach. New York: Mc Graw-Hill, 2000.

BENTON-KUPER 2001: BENTON-KUPPER, Jodi. “The microteaching experience: Student perspectives.” Education, 121(4) (2001): pp. 830-835.

BODRIČ 2014: BODRIČ, Radmila. „Uloga testiranja i primenljivost ZEO u nastavi gramatike engleskog jezika iz perspektive nastavnika.” U: GUDURIĆ, Snežana i Marija STEFANOVIĆ (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru III, Tematski zbornik, Novi Sad: Filozofski fakultet (2014): str. 583-597.

BODRIČ 2015: BODRIČ, Radmila. “The Role of Reflective Practice in Pre-Service EFL Teacher Training.” In: LAZAREVIĆ, Nina, Milica SAVIĆ, Tatjana PAUNOVIĆ and Ljiljana MARKOVIĆ (eds.). Teaching Languages and Cultures in the Post-Method Era: Issues and Developments. Niš: Faculty of Philosophy (2015): pp. 189-210.

BODRIČ 2017: BODRIČ, Radmila. „Osvrt studenata anglistike na metodičku praksu kao oblik razvijanja nastavničkih kompetencija.” U: GUDURIĆ, Snežana i Biljana RADIĆ BOJANIĆ (ur.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru VI, Tematski zbornik. Novi Sad: Filozofski fakultet (2017): str. 379-396.

BODRIČ 2020: BODRIČ, Radmila, „(Ne)intervencionistički pristup obradi gramatike u komunikativnoj nastavi stranih jezika.” Nasleđe, 47 (2020): str. 81-101.

CINDRIĆ, ANDRAKA, ŠTEFAN 2014: CINDRIĆ, Ivana, Marija ANDRAKA and Milka BILIĆ-ŠTEFAN. “The Student-Teachers’ Perspectives on the Significance and Acquisition of Teaching Competences.” Croatian Journal of Education, 16(1) (2014): pp. 11-42.

DAMALI 2018: DAMALIE, Sentumbwe Nakkazi. “Student-Teachers’ Experiences of Microteaching on an Economics Methods Course.” African Research Review, 12(2) (2018): pp. 101-108.

DEJVIDS 2016: DAVIDS, Mogamat Noor. “Student experiences of microteaching: promoting reproductive or innovative learning.” South African Journal of Higher Education, 30(1) (2016): pp. 106-122.

ĐIGIĆ 2013: ĐIGIĆ, Gordana. Ličnost nastavnika i stilovi upravljanja razredom. Doktorska disertacija. Niš: Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, 2013.

GEJ 2011: GHAYE, Tony. Teaching and learning through reflective practice. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2011.

GOČER 2016: GÖÇER, Ali. “Assessment of the opinions and practices of student teachers on micro-teaching as a teaching strategy.” Acta Didactica Napocensia, 9(2) (2016): pp. 33-46.

KNEŽEVIĆ FLORIĆ, NINKOVIĆ 2012: KNEŽEVIĆ FLORIĆ, Olivera i Stefan NINKOVIĆ. Horizonti istraživanja u obrazovanju, Novi Sad: Odsek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 2012.

KOČ, ILIJA 2016: KOC, Burcu and Ali ILYA. “Exploring Pre-service Language Teachers’ Perceptions and Actual Practices of Giving Feedback in Micro-teaching.” Procedia ‒ Socail and Behavioral Sciences, 232 (2016): pp. 421-429.

KOEN, MANION, MORISON 2007: COHEN, Louis, Lawrence MANION and Keith MORRISON. Research Methods in Education. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2007.

KRESVEL 2014: CRESWELL, John. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage, 2014.

LESTARI 2019: LESTARI, Ika Wahyuni. “Developing Critical Thinking Skills through Microteaching.” English, Teaching, Learning, and Research Journal, 5(2) (2019): pp. 297-305.

LI 2007: LEE, Icy. “Preparing pre-service English teachers for reflective practice.” ELT Journal, 61(4) (2007): pp. 321-329.

LOKRAN 1996: LOUGHRAN, John. Developing reflective practice: learning about teaching and learning through modelling. London: Falmer Press, 1996.

MAKINTOŠ 2010: MCINTOSH, Paul. Action research and reflective practice. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2010.

MAKSIMOVIĆ 2011: MAKSIMOVIĆ, Jelena. „Akciona istraživanja i refleksivnost nastavnika.” U: Godišnjak SAO za 2010. godinu. Beograd: Srpska akademija obrazovanja (2011): str. 803-816.

MAKSIMOVIĆ, BANĐUR 2013: MAKSIMOVIĆ, Jelena i Veljko BANĐUR. „Savremena akciona istraživanja i metodološko obrazovanje nastavnika refleksivnog praktičara.” Teme, 2, (2013): str. 595-610.

MUN 2004: MOON, Jennifer. A Handbook of Reflective and Experiential Learning: Theory and Practice, London: Routledge Falmer, 2004.

NOVAKOVIĆ 2018: NOVAKOVIĆ, Aleksandar. „Refleksivni model metodičke prakse na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu.” Metodički vidici, 8 (2018): str. 11-30.

OGEJIK 2009: OGEYIK, Muhlise Cosgun. “Attitudes of the Student Teachers in English Language Teaching Programs towards Microteaching Technique.” English Language Teaching, 2(3) (2009): pp. 205-212.

PING 2013: PING, Wang. “Micro-teaching: a powerful tool to embedding the English teacher certification testing in the development of English teaching methodologies.” International Journal of English Language and Literature Studies, 2(3) (2013): pp. 163-175.

RALF 2014: RALPH, Edwin. “The Effectiveness of Microteaching: Five Years’ Findings.” International Journal of Humanities Social Sciences and Education, 1(7) (2014): pp. 17-28.

REDI 2019: REDDY, Rajeshwar. “Teaching How to Teach: Microteaching (A Way to Build up Teaching Skills).” Medical Education, 12(01) (2019): pp. 65-71.

REKS, GRIN 2008: REX, Lesley and Judith GREEN. “Classroom Discourse and Interaction. Reading across the Traditions.” In: SPOLSKY, Bernard and Francis HULT (eds.). The Handbook of Educational Linguistics. UK: Blackwell Publishing (2008): pp. 571-584.

REMEŠ 2013: REMESH, Ambili. “Microteaching: An efficient technique for learning effective teaching.” Journal of Research in Medical Sciences, 18(2) (2013): pp. 158-163.

RIČARDS, LOKART 1996: RICHARDS, Jack and Charles LOCKHART. Reflective teaching in second language classrooms. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1996.

SKRIVENER 2011: SCRIVENER, Jim. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. Oxford: Macmillan Publishers Limited, 2011.

ŠEN 1987: SCHÖN, Donald. Educating the reflective practitioner. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1987.

TADIĆ 2015: TADIĆ, Aleksandar. „Povezanost nastavničkog doživljaja autonomije u školi i njegovog postupanja prema učenicima: pregled savremenih istraživačkih studija.” Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, godina 47, broj 10 (2015): str. 62-80.

VIZEK VIDOVIĆ, VLAHOVIĆ-ŠTETIĆ, RIJAVEC, MILJKOVIĆ 2003: VIZEK VIDOVIĆ, Vlasta, Vesna VLAHOVIĆ-ŠTETIĆ, Majda RIJAVEC i Dubravka MILJKOVIĆ. Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP VERN, 2003.

ZVOZDJAK-MAJERS 2011: ZWOZDIAK-MYERS, Paula. “Reflective practice for professional development.” In: Green, Andrew. (ed.). Becoming a reflective English teacher. Berkshire, England: McGraw-Hill Education, Open University Press (2011): pp. 26-43.

Downloads

Published

2021-06-16