БАЊЕ СТАРЕ СРБИЈЕ У СРПСКИМ ПУТОПИСИМА XIX ВЕКА – ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ БАЊСКОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ

Authors

  • Матија Милић

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.26

Keywords:

бањски туризам, путопис, Стара Србија, Нишка бања, Куршумлијска бања, Сијаринска бања, Врањска бања

Abstract

У раду су анализирани описи бањских локалитета у путописним текстовима о новоослобођеним областима Старе Србије у 19. веку. Основне изворе чине путописи: Путовање по Новој Србији (Београд, 1879) Сретена Л. Поповића, Из нове Србије (1880-1881) Мите Ракића,  Кроз славенске земље Саве Бјелановића (Задар, 1898), Из Београда у Солун и Скопље с Београдским певачким друштвом (Београд, 1894) Спире Калика и Писма из Ниша о харемима (Београд, 1897) Јелене Димитријевић. Описујући геоморфолошка, климатска, геотермална, историјска и антропогеографска својства Нишке, Куршумлијске, Сијаринске и Врањске бање, ови путописци су вршили важну патриотску мисију упознавања читалаца са новоослобођеним крајевима и тиме дали значајан допринос историји бањског туризма у Србији.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BORM 2013: BORM, Jan. „Određivanje puta: O putopisu, putničkoj književnosti i terminologijiˮ (prev. A. Kostadinović). Philologia Mediana, год. V, бр.5, Ниш: Филозофски факултет, 2013, 607–621.

BAŠEL, ŠELDON 2009: BUSHELL, Robyn, SHELDON, Pauline J. (Eds.). Wellness and Tourism: Mind, Body, Spirit, Place. Cognizant Communication Corporation, New York, 2009.

GVOZDEN 2011: ГВОЗДЕН, Владимир. Српска путописна култура 1914–1940, Службени гласник, Београд, 2011.

GRČIĆ 2021: ГРЧИЋ, Мирко. „Цвијићева антропогеографска школаˮ, Јован Цвијић – живот, дело, време, Српска академија наука и уметности, Географски институт „Јован Цвијић“, Београд: САНУ, 2021, 177–183.

DIGA 2001: ДИГА, Жак. Културни живот у Европи на прелазу 19. у 20. век. Београд: Clio, 2001.

JOVIČIĆ 2008: ЈОВИЧИЋ, Добрица. Стање и перспективе развоја бањског туризма у Србији, Гласник српског географског друштва, LXXXVIII/4, 2008, 3–18.

KOSTADINOVIĆ 2016: КОСТАДИНОВИЋ, Александар. „Аксиолошки статус путописа: између сублитерарног и паранаучног феноменаˮ. Trends and Tendencies in Modern Philology. Koper, 1/2016, 17–32.

KOSTIĆ 2019: КОСТИЋ, Михајло М. Нишка Бања – Антропогеографска проучавања (Првобитно објављено 1958). у: Б. Челиковић (прир), Нишки крај, Београд: Службени гласник, 2019, 169–189.

MAKSIMOVIĆ 2006: МАКСИМОВИЋ, Горан. „Путописна Македонија Спире Калика и Бранислава Нушићаˮ. Зборник Матице Српске за књижевност и језик, XIV/2, 2006, 33–50.

STOLIĆ, MAKULJEVIĆ 2006: СТОЛИЋ, АНА, МАКУЉЕВИЋ НЕНАД. Приватни живот код Срба у деветнаестом веку, Београд: Clio, 2006.

MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2015: МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ, Снежана. „Јелена Димитријевић – биобиблиографска белешкаˮ. Philologia Mediana, год. VII, бр.7, Ниш: Филозофски факултет, 2015, 485–492.

PETROVIĆ 2000: ПЕТРОВИЋ, Видосав (ур). Ниш у делима путописаца од до века. Ниш, 2000.

POPOVIĆ 2007: ПОПОВИЋ, Иван Б. „Просторна упознавања Нишке Бање у 19. векуˮ. Географски институт „Јован Цвијић”. Београд: САНУ, 2007, 113–129.

RADIVOJEVIĆ, FILIPOVIĆ, DIMITRIJEVIĆ, NIKOLIĆ 2010: РАДИВОЈЕВИЋ, Александар, ФИЛИПОВИЋ Иван, ДИМИТРИЈЕВИЋ Љиљана, НИКОЛИЋ Милена. „Географске основе развоја туризма у сокобањској котлиниˮ. Гласник српског географског друштва, XC/3, 2010, 111–125.

RADIVOJEVIĆ 2006: РАДИВОЈЕВИЋ, Александар. Бањски туризам (скрипта); Универзитет у Нишу: Природно-математички факултет, 2006.

RAJAN, FUT, AZARIAHU 2016: Ryan, Marie-Laure, FOOTE Kenneth, AZARYAHU, Maoz (Еds.), Narrating space/spatializing narrative: where narrative theory and geography meet, The Ohio State University, 2016.

SMIT, PUCKU 2017: SMITH, M. K., & PUCZKȮ (Еds). The Routledge Handbook of Health Tourism. London and New York, 2017.

STANKOVIĆ 2012: СТАНКОВИЋ, Стеван М. „Писана реч о бањама Србијеˮ. ГЛОБУС 37– 38 – часопис за методолошка и дидактичка питања географије, 2012/2013, 1–40.

STANKOVIĆ 2005: СТАНКОВИЋ, Стеван М, ПАВЛОВИЋ Сања. Бањски и планински туризам Србије. Зборник радова, Географски факултет Универзитета у Београду, св. LIII, 2005, 75-90.

STANKOVIĆ 2009: СТАНКОВИЋ, Стеван М. Бање Србије. Београд: Завод за уџбенике, 2009.

STOJANOVIĆ 2007: СТОЈАНОВИЋ, Дубравка. „Туризам и конструкција социјалног и националног идентитета у Србији крајем 19. и почетком 20. векаˮ. Годишњак за друштвену историју XIII, 41-59. Службени гласник Републике Србије, бр. 80/92, 2007, 67/93

TIMOTIJEVIĆ 2011: ТИМОТИЈЕВИЋ, Мирослав. Рађање модерне приватности, Београд: Clio, 2006.

URI, LARSEN 2011: URRY, John, LARSEN Jonas. The Tourist Gaze, London, SAGE, 2011.

Извори

BJELANOVIĆ 2003: БЈЕЛАНОВИЋ, Сава, Кроз славенске земље, Београд: Чигоја, 2003.

DIMITRIJEVIĆ 1986: ДИМИТРИЈЕВИЋ, Јелена, Писма из Ниша о харемима, Београд: Народна библиотека Србије, 1986.

IGNJATOVIĆ 2016: ИГЊАТОВИЋ, Јаков. Антологијска едиција Десет векова српске књижев ности, Књига 31. (прир. Снежана Милосављевић Милић). – Нови Сад: Издавачки центар Матице српске, 2016.

KALIK 1894: КАЛИК, Спира, Из Београда у Солун и Скопље с Београдским певачким друштвом, БЕОГРАД, 1894.

POPOVIĆ 1950: ПОПОВИЋ, Сретен Л. Путовање по Новој Србији, Београд: Српска књижевна задруга, 1950.

RAKIĆ 1987: РАКИЋ, Мита, Из нове Србије, Лесковац: Посебна издања Народног музеја у Лесковцу, 1987.

STANKOVIĆ 1991: СТАНКОВИЋ, Борисав. Коштана, Ташана, Јовча, Сабрана дела Боре Станковића, ИП Београд, 1991.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH