УЗРОЦИ ПОТЕШКОЋА ПРИ УЧЕЊУ ФРАНЦУСКОГ КАО ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈЕРНОМ НИВОУ ОБРАЗОВАЊА

Authors

  • Неда Маенза

DOI:

https://doi.org/10.46630/phm.14.2022.38

Keywords:

учење страних језика, француски језик, ученици, студенти, језичке потешкоће

Abstract

Учење страних језика заузима важно место како на глобалном тако и на васпитно-образовном пољу. Образовни систем наше земље је препознао битност учења страних језика, те поред матерњег, промовише знање најмање два језика, које појединца оспособљава да их користи у складу са својим потребама и интересовањима.

Теоријски оквир овог истраживања, кроз методу теоријске анализе и технику анализе садржаја релевантне литературе, усмерен је на усвајања страних језика, са посебним освртом на изазове при учењу француског језика. У раду смо желели да нагласимо значај и утицај индивидуалних фактора попут посвећености раду и осећањима која преовлађују у процесу учења страних језика.

Циљ овог истраживања је испитати са каквим се потешкоћама сусрећу србофони ученици и студенти, који на секундарном и терцијерном нивоу образовања, уче француски, као други страни језик.

Кроз анализу одговора анкетног упитника и интерпретацију резултата спроведеног истраживања у којем је учествовало 250 испитаника, са гимназијског и факултетског нивоа образовања, долазимо до сазнања да су изазови при учењу француског језика проузрокаовани недовољним радом, минималним учењем и залагањем. Истраживање је потврдило да године учења француског језика ипак утичу на осећања која се побуђују: негативна осећања су заступљенија на почетном нивоу учења, док су позитивна на страни оних који су на напредном нивоу и дуже уче француски језик. Важан увид је да велику препреку и блокаду представља немогућност свакодневног коришћења француског језика.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BAJRIĆ 2009: BAJRIĆ, Samir. Linguistique, cognition et didactique: principes et exercices de linguistique-didactique. Paris: PUPS, 2009.

BOŽINOVIĆ i PERIĆ 2012: BOŽINOVIĆ, Nikolina i Barbara PERIĆ. „Upotreba strategija učenja u odnosu na znanje i razinu učenja stranog jezikaˮ. Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja, knj. 19, br. 2 (2012): str. 115-135.

COUNCIL OF EUROPE 2001: COUNCIL OF EUROPE. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

FILIPOVIĆ, VUČO i dr. 2006: FILIPOVIĆ, Jelena i Julijana VUČO, Ljiljana ĐURIĆ. „Rano učenje stranih jezika u Srbiji: od pilot modela do nastave stranih jezika za sveˮ. Inovacije u nastavi, knj. 19, br. 2 (2006): str. 113-124. [orig.] ФИЛИПОВИЋ, Јелена и Јулијана ВУЧО, Љиљана ЂУРИЋ (2006). „Рано учење страних језика у Србији: од пилот модела до наставе страних језика за свеˮ. Иновације у настави, књ. 19, бр. 2 (2006): стр. 113-124.

GARDNER 2010: GARDNER, Robert. Motivation and second language acquisition: the socio-educational model. New York: Peter Lang, 2010.

GUBERINA 2010: GUBERINA, Petar. Govor i čovjek : verbotonalni sistem. Zagreb: Suvag ArTresor naklada, 2010.

HORVIC, HORVIC i dr. 1986: HORWITZ, Elaine and Michael HORWITZ, Joann COPE. „Foreign Language Classroom Anxietyˮ. The Modern Language Journal, vol.70, no. 2, 1986, pp. 125-132.

JAGUELO 1988: YAGUELLO, Marina. Catalogue des idées reçues sur la langue. Paris: Editions du Seuil, 1988.

JUNG 1991: YOUNG, Dolly Jesusita. „Creating a Low-Anxiety Classroom Environment: What Does Language Anxiety Research Suggest?ˮ. The Modern Language Journal, vol.75, no. 4, 1991, pp. 426-439.

KINGINDŽER 2008: KINGINGER, Celeste. „Language learning in study abroad: case studies of Americans in Franceˮ. Modern Language Journal, vol. 92, no. S1, 2008. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2008.00821.x >. 02.05.2021.

KRAŠEN 1982: KRASHEN, Stephen. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon Press, 1982.

MAKSIMOVIĆ i OSMANOVIĆ 2020: MAKSIMOVIĆ, Jelena i Jelena OSMANOVIĆ. Statistički testovi u pedagoškim istraživanjima. Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2020. [orig.] МАКСИМОВИЋ, Јелена и Јелена ОСМАНОВИЋ. Статистички тестови у педагошким истраживањима. Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2020.

OXFORD ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY: „FAUX AMISˮ. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/false-friend>. 24.04.2021.

PETROVIĆ 2019: PETROVIĆ, Danijela S. Umešnost komuniciranja, Teorijski i praktični aspekti. Beograd: CLIO, 2019. [orig.] ПЕТРОВИЋ, Данијела С. Умешност комуницирања, Теоријски и практични аспекти. Београд: CLIO, 2019.

PIVČEVIĆ 2018: PIVČEVIĆ, Maja. „Iskustva lektora stažista u nastavi francuskog jezika na Sveučilištu u Zadruˮ. Jezici i kulture u vremenu i prostoru VII/1 (2018): str. 493-503.

RAKIĆ 2014: RAKIĆ, Branko. Ritam i intonacija u francuskom jeziku. Predlog modela za korigovanje grešaka na polju prozodije francuskog jezika kod srbofonih studenata (doktorska disertacija). Beograd: Filološki fakultet, 2014.

VUČO i FILIPOVIĆ 2013: VUČO, Julijana i Jelena FILIPOVIĆ. „Serbian roadmap toward European plurilingualismˮ. Actualizaciones en Comunicacion Social Centro de Linguistica Aplicada: Santiago de Cuba. <https://www.academia.edu/4024929/Serbian_roadmap_toward_European_plurilingualism>. 28.04.2021.

Downloads

Published

2022-06-10

Issue

Section

ИСТРАЖИВАЊА / RESEARCH