ЧАСОПИС ИСХОДИШТА (2015–2022) У КУЛТУРНОМ КОНТЕКСТУ

Authors

  • Стефан С. Симоновић

Keywords:

Исходишта, интелектуална дијаспора, међуинституционална сарадња, културни идентитет

Abstract

Потенцијални проблеми асимилације српског становништва у Румунији и пери-
ферним областима обавезао је културне раднике да са појачаном пажњом истражују ста-
рије и новије слојеве културне историје. С том намером покренут је часопис Исходишта
(2015–) у суиздаваштву Савеза Срба у Румунији (Центра за научна истраживања и културу
Срба у Румунији) и Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Настојање овог огледа
је да прати прилоге у досадашњим бројевима часописа Исходишта, укаже на доминантне
тематске области и класификује прилоге. Лингвистичке теме, етнолошке теме, књижев-
нонаучне теме и комплекс историјских и социолошких тема показао је да се прилози у
часопису Исходишта могу поделити на: прегледе, радове теоријско-методолошког типа и
заокружене лексикографске одреднице.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DERETIĆ 1996: DERETIĆ, Jovan. Put srpske književnosti: identitet, granice, težnje. Beograd: SKZ [orig.] Деретић, Јован. Пут српске књижевности: идентитет, границе, тежње. Београд: СКЗ, 1996.

GORDANIĆ 2020: GORDANIĆ, Jelica. ,,Regulisanje položaja pripadnika nacionalnih manjina u Rumuniji sa posebnim osvrtom na srpsku nacionalnu manjinu”. U: N. Vasić i S. Davidović (ur.). Kultura Republike Srbije i Srba u Rumuniji. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, 355–378. [orig.] Горданић, Јелица. ,,Регулисање положаја припадника националних мањина у Румунији са посебним освртом на српску националну мањину”. У: Ненад Васић и Сандра Давидовић (ур.), Култура Републике Србије и Срба у Румунији. Београд: Институт за међународну политику и привреду, 355–378. <https://www.diplomacy.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/06/KULTURA-REPUBLIKE-SRBIJE-I-SRBA-U-RUMUNIJI-1.pdf > 5. 2. 2023.

MITROVIĆ 2016: MITROVIĆ, Ljubiša. ,,Uloga srpske intelektualne dijaspore u očuvanju kulturnog identiteta i afirmaciji interesa Srbije”. U: M. Radan (ur.), Ishodišta 2. Temišvar – Niš: Savez Srba u Rumuniji – Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji – Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 121–130. [orig.] Митровић, Љубиша. ,,Улога српске интелектуалне дијаспоре у очувању културног идентитета и афирмацији интереса Србије”. У: Михај Радан (ур.), Исходишта 2. Темшивар – Ниш: Савез Срба у Румунији – Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији – Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 121–130.

RADAN, MAKSIMOVIĆ i dr. 2021: RADAN, Mihaj i dr. ,,Međunarodni časopis Ishodišta / Orginations: geneza i bibliografija”. U: T. Trajković (ur.), Godišnjak za srpski jezik, br. 19, 323–353. [orig.] Радан, Михај и др. ,,Међународни часопис Исходишта / Orginations : генеза и библиографија”. У: Татјана Трајковић (ур.), Годишњак за српски језик, бр. 19, 323–353. <https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2021/godisnjak-za-srpski-jezik-19-2021> 5. 2. 2023.

STEPANOV 2015: STEPANOV, Ljubomir i Vesna Stepanov. ,,Statistički podaci o Srbima u Rumuniji prema državnom popisu 2011. godine”. U: S. Bugarski (ur.), Temišvarski zbornik 8. Novi Sad: MS, Temišvarski odbor, 7–26. [orig.] Степанов, Љубомир и Весна Степанов. ,,Статистички подаци о Србима у Румунији према државном попису 2011. године”. У: С. Бугарски (ур.), Темишварски зборник 8. Нови Сад: МС, Темишварски одбор, 7–26.

Извори

ISHODIŠTA 2015–2022: M. Radan (ur.), Ishodišta 1–8 , Temišvar – Niš: Savez Srba u Rumuniji – Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji – Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu [orig.] Михај Радан (ур.), Исходишта 1–8. Темшивар – Ниш: Савез Срба у Румунији – Центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији – Филозофски факултет Универзитета у Нишу <https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/ishodista> 5. 2. 2023.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ТЕМАТ O КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА / CHAPTER ABOUT LITERARY MAGAZINES